Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.rena-pol.pl

(Ważny od dnia 06-09-2021)

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu realizuje firma RENA-POL Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Łodzi (kod: 93-419) przy ul. Przewodniej 11a wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732155. ; NIP: 7292717983; REGON: 367693013.

Spis treści:

§1 Postanowienia Ogólne

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

§4 Płatność, dostawa, odbiór towarów

§5 Dane osobowe

§6 Reklamacje

§7 Odstąpienie od umowy

§8 Regulacje dotyczące zawierania i wykonywania umów sprzedaży z Klientami będącymi przedsiębiorcami (B2B)

§9 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.rena-pol.pl i w szczególności reguluje:
  a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
  d)  zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
  a) Sklep internetowy – platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym https://www.rena-pol.pl/;
  b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – RENA-POL Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Łodzi (kod: 93-419) przy ul. Przewodniej 11a wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732155.; NIP: 7292717983; REGON: 367693013;
  c) Klient - osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w §1.3 Regulaminu;
  d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  f) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;
  g) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
  h) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i w zależności od opisu są cenami netto lub brutto (zawierające obowiązujący podatek VAT). Cena całkowita do zapłaty jest zawsze ceną brutto. Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów Dostawy, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie.
  i) Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą;
  j) Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;
  k) Konto Klienta - usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
  g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.

 3. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

 5. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i w zależności od opisu są cenami netto lub brutto (zawierającymi podatek VAT). Cena całkowita do zapłaty jest zawsze ceną brutto. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

 6. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.

 7. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

 3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
  a) Usługa Konto Klienta:
  - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  - Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię, nazwisko, adres (ulica, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz w przypadku zakupu na firmę: nazwa firmy, NIP.
  - Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”)
  - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
  b) Usługa interaktywny formularz:
  - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  c) Usługa Newsletter:
  - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
  - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
  a) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
  b) Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”).
  c) Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w §7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób Dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe i adresowe.

 2. Czynności wskazane w §3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

 3. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem. 

 5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „potwierdzam zakup".

 6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 7. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną „rena-pol.pl - Aktualizacja statusu zamówienia nr…” z informacją „Twoje zamówienie nr …. posiada obecnie status: Przetwarzane.”.

 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu) 

§4 Płatność, dostawa, odbiór

 1. Płatność
  a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich Dostawy.
  b) Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Sklepu internetowego.

 2. Dostawa
  a) Przy każdym produkcie zaznaczony jest przybliżony czas dostawy. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 9 Regulaminu do czasu skompletowania zamówienia przez Sprzedawcę. Jeśli w zamówieniu znajdują się pozycje o różnym czasie dostawy to wysyłka nastąpi dopiero po skompletowaniu całości zamówienia.
  b) Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
  c) W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).
  d) Czas Dostawy przesyłki uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i w przypadku firmy kurierskiej wynosi zwykle 1-2 dni robocze od momentu wysyłki.
  e) Czas realizacji zamówienia rozumiany jako termin otrzymania towaru od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 9 jest sumą czasu potrzebnego do skompletowania zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z punktem 2a i czasu Dostawy przesyłki zgodnie z punktem 2b.

 3. Odbiór towarów
  a) Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
  b) W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
  c) Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
  d) W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§5 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  c) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

 2. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

 5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

 6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

 8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych. 

 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rena-pol@rena-pol.pl bądź listownie na adres siedziby firmy.